گاهی واژه ها کلید هستند و گاهی شاه کلید. اما باید اهل فن باشی تا کلید را از شاه کلید تشخیص بدهی تا شاه کلید به کارت بیاید. "سلام" یکی از آن شاه کلید هاست. گاهی کلمه ای، کار یک کتاب را می کند، منتهی باید اهل بشارت باشی که اشارت را بدانی و کلمه ای را بگویی که با یک کتاب برابر باشد. سلام یکی از آن کلمه هاست که به اندازه یک کتاب است. گاه واژهای نشان صلح است، اعلام"من دوستت دارم" است. نشان"با تو هستم و با دشمنان تو نیستم" است. آن وقت باید حواست خیلی جمع باشد که این کلمه را به که میگویی و به چه کسی نباید بگویی. سلام یکی از آن؛ من "به تو ارادت دارم"هاست که می تواند تکلیف یک عمرت را مشخص کند و قبله ات را نشان بدهد.

منبع : مهرهشتم |السلام علیک یاابوالحسن
برچسب ها : کلمه ,کتاب ,نشان ,هاست ,سلام ,گاهی